• AYDINLATMA METNİ - ÇALIŞAN - ÇALIŞAN ADAYI - STAJYERLER İÇİN

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA 
  ÇALIŞAN, ÇALIŞAN ADAYLARI, STAJYERLER İÇİN
  AYDINLATMA METNİ
  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DENİZLİ ÖZEL TIP ANONİM ŞTİ. (“Özel Odak  Hastanesi“) tarafından hazırlanmıştır.
  İşbu aydınlatma  metniyle, hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları, kişisel veri toplama yöntemi, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği  ve Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
  Özel Odak  Hastanesi nezdinde, çalışan, çalışan adayları ve stajyerlerimizin;
  TOPLANACAK VE İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
  Kimlik: Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, baba adı-anne adı, doğum yeri ve tarihi, aile nüfus kaydı, fotoğraf, nüfus cüzdanı ve ehliyet  bilgileri,
  İletişim: Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgah adresi,
  Özlük: Bordro bilgileri, işe giriş çıkış belgeleri, özgeçmiş bilgileri, askerlik terhis belgesi, AGİ hesaplaması için gerekli bilgiler, Aile durum bildirimi,
  Hukuki İşlem: Adli ve İdari  makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki    bilgiler,
  Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışanların giriş-çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamera kayıtları,
  İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, web tarayıcı geçmişi bilgileri, log kayıtları,
  Finans: Banka IBAN bilgisi,
  Mesleki Deneyim: Mezuniyet belgesi, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar,

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER:

  Sağlık Bilgileri: Kişisel sağlık bilgileri, Sağlık raporu, tıbbi tahlil, test ve görüntüleme bilgileri, kan grubu, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri ve engellilik durumuna ait bilgiler,

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kaydı.

  Biyometrik Veri: Parmak izi bilgileri.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ:
  Kişisel verileriniz, Hastanemiz ile çalışanlarımız arasında imzalanmış ve/veya çalışan adaylarımızla imzalanması planlanan iş akdi kapsamında, Hastanemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşılanması, Hastanemizin İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, özlük dosyalarının oluşturulması, kişisel sağlık dosyalarının oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, ücretlerin, vergi ve sigorta primlerinin ödenmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması ve diğer yasal düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki işlemlerin takibi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenecektir.
  KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

  Kişisel verileriniz, gerek iş akdinin kurulmasından önce, gerekse iş akdinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca, Hastanemize ibraz etmiş olduğunuz her türlü belge, bilgi ile Hastanemize ait tüm lokasyonlarda tutulan güvenlik kamera kayıtları ve parmak izi okuyucusu aracılığıyla elde edilmektedir.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve yukarıda sayılan  kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde ve mevzuatta öngörülen saklama süreleri ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz;

  Çalışan adaylarına- stajyerlere ait;
  Kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim kategorisindeki kişisel veriler; Sözleşme kurulması ve ifası için gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir.

  Çalışan adaylarına- stajyerlere ait;
  Sağlık bilgileri kategorisindeki özel nitelikli kişisel veriler ise; “Açık Rıza” hukuki sebebiyle işlenecektir.
  Çalışanlara ait;
  Kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, finans kategorisindeki kişisel veriler; Sözleşme kurulması ve ifası için gerekli olması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
  AGİ hesaplama için gerekli kişisel veriler;  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  Hukuki işlem kategorisindeki kişisel veriler; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması   hukuki sebepleriyle işlenecektir.
  İşlem güvenliği ve fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki kişisel veriler ise; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir.
  Çalışanlara ait;
  Sağlık bilgileri kategorisindeki özel nitelikli kişisel veriler; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi hukuki sebepleriyle işlenecektir.
  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik veri kategorisindeki özel nitelikli kişisel veriler ise; “Açık Rıza” hukuki sebebiyle işlenecektir.

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ: 
  Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler aktarılmamaktadır.
  Çalışanlara ve stajyerlere ait kişisel veriler Yurt Dışına aktarılmamaktadır.
  Çalışanlara ve stajyerlere ait kişisel veriler; bilgi talep etmeye yetkili merci ve kurumlar ile denetim görevlileri tarafından talep halinde ve talep konusuyla sınırlı olmak üzere ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bildirim zorunluluğu olan durumlarda ilgili kurumlara, adli ve idari makamlara, bağlı olduğumuz kolluk birimine ayrıca Hastanemizin  faaliyetlerini yürütmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek  üzere birlikte çalıştığı/hizmet aldığı gizlilik taahhüdü altında bulunan,  iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.
  Çalışanlara ve stajyerlere ait özel nitelikli kişisel veriler arasında bulunan sağlık verileri bilgi talep etmeye yetkili merci ve kurumlar ile denetim görevlileri tarafından talep halinde ve talep konusuyla sınırlı olmak üzere ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bildirim zorunluluğu olan durumlarda ilgili kurumlara, adli ve idari makamlara aktarılmaktadır. İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince işten ayrılmanızdan sonra yeni işvereninizin yazılı olarak talep etmesi halinde kişisel sağlık dosyanızın onaylı bir örneği yeni işvereninize gönderilmektedir. Ayrıca  kan grubu bilginiz, kişisel sağlık bilgileriniz ve sağlık raporlarınız acil tıbbi müdahale gerekmesi durumunda müdahaleyi yapacak ilgili sağlık kuruluşuyla paylaşılmaktadır. Bunların dışında özel nitelikli kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ:
  Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Hastanemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

  kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  VERİ SORUMLUSUNA  BAŞVURU YÖNTEMLERİ:
  6698 sayılı KVKK 13/1. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere ilgili talebinizi, “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak, Sümer Mah.İzmir Bulvarı No:18/A Merkezefendi/DENİZLİ adresine şahsen başvurarak veya başvuru formunun ıslak imzalı aslını iadeli taahhütlü mektupla adresimize göndererek iletebilirsiniz. Ayrıca web sayfamızda yer alan formu doldurarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Hastanemize daha önce iletmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Hastanemizin info@odakhastanesi.com  e-posta adresine veya Hastanemizin denizliozeltip@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

   

  DENİZLİ ÖZEL TIP ANONİM ŞİRKETİ
  Sümer Mah. İzmir Bulvarı No:18/A
  Merkezefendi/DENİZLİ
  TİCARET SİCİL NO:10105
  MERSİS NO: 0292118417500001

   

  BELGE REVİZYON BİLGİLERİ:

  REVİZYON NO.SU: 1
  REVİZYON TARİHİ: 01.12.2021
  REVİZE EDİLEN BİLGİLER: Tür değişikliği nedeniyle değişen Unvan ve Mersis no.  bilgileri güncellenmiştir.

 • AYDINLATMA METNİ - GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA

  DENİZLİ ÖZEL TIP ANONİM ŞİRKETİ
  ÖZEL ODAK HASTANESİ

   

  GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA
  AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Özel Tıp Anonim Şirketi (“Özel Odak Hastanesi”) tarafından hazırlanmıştır.

  Hastanemiz içerisindeki ve çevresindeki tüm lokasyonlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü̈ kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

  Söz konusu kişisel veri, KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

  Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Denizli Özel Tıp Anonim Şirketi (“Özel Odak Hastanesi”) sinin  Sümer Mah.İzmir Bulvarı  Mah. No:18/A Merkezefendi/DENİZLİ adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden Hastanemizin info@odakhastanesi.com  e-posta adresine veya hastanemizin denizliozeltip@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

 • AYDINLATMA METNİ - HASTA VE HASTA YAKINLARI İÇİN

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
  HASTA VE HASTA YAKINLARI
  AYDINLATMA METNİ
  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DENİZLİ ÖZEL TIP ANONİM ŞTİ. (“Özel Odak  Hastanesi“) tarafından hazırlanmıştır.
  İşbu aydınlatma  metniyle, hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları, kişisel veri toplama yöntemi, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği  ve Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
  Özel Odak  Hastanesi nezdinde, hasta ve hasta yakınlarının;
  TOPLANACAK VE İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
  Kimlik: Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, baba adı-anne adı, doğum yeri ve tarihi, nüfus cüzdanı/pasaport, imza sirküleri, vekaletname, yetki belgesi bilgileri,
  İletişim: Telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi, iş adresi, ikametgah adresi,
  Hukuki İşlem: Adli ve idari  makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki    bilgiler,
  Finans: Banka IBAN bilgisi,
  Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi, sipariş bilgisi, ödeme bilgisi, alacak, borç, cari hesap bilgisi,
  Fiziksel Mekan Güvenliği: Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamera kayıtları,

  Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

  TOPLANACAK VE İŞLENECEK OLAN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
  Sağlık Bilgileri : Hastalarımızın engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, teşhis ve tedavi bilgileri, sağlık raporu, tıbbi tahlil test ve görüntüleme bilgileri ve diğer tüm kişisel sağlık bilgileri,
  Biyometrik Veri: Hastalarımızın avuç içi bilgileri ve parmak izi bilgileri.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ:
  Hasta ve hasta yakınlarına ait kişisel veriler, tıbbi teşhis ve tedavi faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer yasal düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması ile fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenecektir.
  Veri sahipleri açısından, korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inandığımız özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Özel Odak  Hastanesi tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği için Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınarak,  hastalarımızın özel nitelikli kişisel verilerini; hastane faaliyetlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis ve tedavi faaliyetlerinin yürütülmesi, hastane kayıtlarının tutulması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer yasal düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amaçlarıyla işlenecektir.
  KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
  Kişisel verileriniz, Hastanemize ibraz etmiş olduğunuz her türlü belge, bilgi ile Hastanemize ait tüm lokasyonlarda tutulan güvenlik kamera kayıtları, avuç içi ve parmak izi okuyucusu aracılığıyla elde edilmektedir.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Sağlık Mevzuatı ve yukarıda sayılan  kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde ve mevzuatta öngörülen saklama süreleri ile sınırlı olmak üzere,
  Kişisel verileriniz; Kanunlarda öngörülmesi, sözleşme kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir.

  Hastalarımızın özel nitelikli kişisel verilerinden sağlık verileri ise;

  • Kamu sağlığının korunması,
  • Koruyucu hekimlik,
  • Tıbbî teşhis,
  • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
  • Yasal zorunluluk gereğince hastane kayıtlarının tutulması,

  hukuki sebepleriyle, biyometrik veri kategorisindeki  avuç içi izi ve parmak izi verileri kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebiyle  işlenecektir.

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ:
  Kişisel Verileriniz Yurt Dışına aktarılmamaktadır.
  Kişisel verileriniz, bilgi talep etmeye yetkili merci ve kurumlar tarafından talep halinde ve talep konusuyla sınırlı olmak üzere ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bildirim zorunluluğu olan durumlarda ilgili kurumlara, adli ve idari makamlara, ayrıca Hastanemizin faaliyetlerini yürütmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birlikte çalıştığı/hizmet aldığı gizlilik taahhüdü altında bulunan, diğer iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.
  Hastalarımıza ait özel nitelikli kişisel veriler arasında bulunan sağlık verileri ise, sadece bilgi talep etmeye yetkili merci ve kurumlar ile denetim görevlileri tarafından

  talep halinde ve talep konusuyla sınırlı olmak üzere ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bildirim zorunluluğu olan durumlarda ilgili kurumlara, adli ve idari makamlara aktarılmaktadır.
  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ:
  Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Hastanemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

  kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  VERİ SORUMLUSUNA  BAŞVURU YÖNTEMLERİ:
  6698 sayılı KVKK 13/1. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere ilgili talebinizi, “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak, Sümer Mah.İzmir Bulvarı No:18/A Merkezefendi/DENİZLİ adresine şahsen başvurarak veya başvuru formunun ıslak imzalı aslını iadeli taahhütlü mektupla adresimize göndererek iletebilirsiniz. Ayrıca web sayfamızda yer alan formu doldurarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Hastanemize daha önce iletmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Hastanemizin info@odakhastanesi.com  e-posta adresine veya Hastanemizin denizliozeltip@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

   

   

  Aydınlatma metnine hastanemizin www.odakhastanesi.com internet adresinden de ulaşabilirsiniz.

   

  DENİZLİ ÖZEL TIP ANONİM ŞİRKETİ
  Sümer Mah. İzmir Bulvarı No:18/A
  Merkezefendi/DENİZLİ
  TİCARET SİCİL NO:10105
  MERSİS NO: 0292118417500001

   

  BELGE REVİZYON BİLGİLERİ:

  REVİZYON NO.SU: 1
  REVİZYON TARİHİ: 01.12.2021
  REVİZE EDİLEN BİLGİLER: Tür değişikliği nedeniyle değişen Unvan ve Mersis no.  bilgileri güncellenmiştir.

 • AYDINLATMA METNİ - HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

  TEDARİKÇİLER, HİZMET SAĞLAYICILARI VE İŞ ORTAKLARI

  AYDINLATMA METNİ
  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DENİZLİ ÖZEL TIP ANONİM ŞTİ. (“Özel Odak  Hastanesi“) tarafından hazırlanmıştır.
  İşbu aydınlatma  metniyle, hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları, kişisel veri toplama yöntemi, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği  ve Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
  Özel Odak  Hastanesi nezdinde, tedarikçilerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın ve iş ortaklarımızın;
  TOPLANACAK VE İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
  Kimlik: Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, baba adı-anne adı, doğum yeri ve tarihi, nüfus cüzdanı/pasaport, imza sirküleri, vekaletname, yetki belgesi bilgileri,
  İletişim: Telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi, iş adresi, ikametgah adresi,
  Hukuki İşlem: Adli ve idari  makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki    bilgiler,
  Finans: Banka IBAN bilgisi,
  Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi, sipariş bilgisi, ödeme bilgisi, alacak, borç, cari hesap bilgisi,
  Fiziksel Mekan Güvenliği: Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamera kayıtları,

  Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

  TOPLANACAK VE İŞLENECEK OLAN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
  Özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ:
  Tedarikçilerimizin, hizmet sağlayıcıların ve iş ortaklarımızın yetkililerinin kişisel verileri, Hastanemizle kurulmuş ve/veya kurulması planlanan iş ilişkisi kapsamında, mal ve hizmet satın alınması süreçlerinin yürütülmesi, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ve diğer yasal düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması ile fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenecektir.

  KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
  Kişisel verileriniz, Hastanemize ibraz etmiş olduğunuz her türlü belge, bilgi ile Hastanemize ait tüm lokasyonlarda tutulan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmektedir.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Sağlık Mevzuatı ve yukarıda sayılan  kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde ve mevzuatta öngörülen saklama süreleri ile sınırlı olmak üzere,
  Kişisel verileriniz; Kanunlarda öngörülmesi, sözleşme kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir.

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ:
  Kişisel Verileriniz Yurt Dışına aktarılmamaktadır.
  Kişisel verileriniz, bilgi talep etmeye yetkili merci ve kurumlar tarafından talep halinde ve talep konusuyla sınırlı olmak üzere ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bildirim zorunluluğu olan durumlarda ilgili kurumlara, adli ve idari makamlara, ayrıca Hastanemizin faaliyetlerini yürütmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birlikte çalıştığı/hizmet aldığı gizlilik taahhüdü altında bulunan, diğer iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ:
  Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Hastanemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  VERİ SORUMLUSUNA  BAŞVURU YÖNTEMLERİ:
  6698 sayılı KVKK 13/1. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere ilgili talebinizi, “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak, Sümer Mah.İzmir Bulvarı No:18/A Merkezefendi/DENİZLİ adresine şahsen başvurarak veya başvuru formunun ıslak imzalı aslını iadeli taahhütlü mektupla adresimize göndererek iletebilirsiniz. Ayrıca web sayfamızda yer alan formu doldurarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Hastanemize daha önce iletmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Hastanemizin info@odakhastanesi.com  e-posta adresine veya Hastanemizin denizliozeltip@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

   

  DENİZLİ ÖZEL TIP ANONİM ŞİRKETİ
  Sümer Mah. İzmir Bulvarı No:18/A
  Merkezefendi/DENİZLİ
  TİCARET SİCİL NO:10105
  MERSİS NO: 0292118417500001

   

  BELGE REVİZYON BİLGİLERİ:

  REVİZYON NO.SU: 1
  REVİZYON TARİHİ: 01.12.2021
  REVİZE EDİLEN BİLGİLER: Tür değişikliği nedeniyle değişen Unvan ve Mersis no.  bilgileri güncellenmiştir.

 • KİŞİSEL VERİ GÜVENLİK SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

  Dosyayı(Word) indirerek içeriği inceleyebilirsiniz.

  KİŞİSEL VERİ GÜVENLİK SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 • KİŞİSEL VERİ İHLALİ MÜDAHALE PLANI

  Dosyayı(Word) indirerek içeriği inceleyebilir, Formu(Pdf) doldurarak Sümer Mah.İzmir Bulvarı No:18/A Merkezefendi/DENİZLİ adresine şahsen başvurarak veya başvuru formunun ıslak imzalı aslını iadeli taahhütlü mektupla adresimize göndererek iletebilirsiniz.

  KİŞİSEL VERİ İHLALİ MÜDAHALE PLANI

  KİŞİSEL VERİ İHLALİ BİLDİRİM FORMU

 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ GÜVENLİK SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

  Dosyayı(Word) indirerek içeriği inceleyebilirsiniz.

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ GÜVENLİK SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI